СТРАТЕГИЯ ДЖЕФА КУПЕРА

СТРАТЕГИЯ ДЖЕФА КУПЕРА

Type : Signal, Name : Cooper’s System

If ADX(14) > 30
and DMIPlus(14) > DMIMinus(14)
and ((L<L[1] and L[1]<L[2] and L[2]<L[3])
{three lower lows}
or (L[1]<L[2] and L[2]<L[3] and (H<H[1] and L>L[1]))
{or two lower lows and an inside day}
or ((L[2]>L[3] and H[2]<H[3]) and L<L[1] and L[1]<L[2]))
{or an inside day and two lower lows}
then buy; If ADX(14) > 30
and DMIPlus(14) < DMIMinus(14)
and ((H>H[1] and H[1]>H[2] and H[2]>H[3])
{three higher highs}
or (H[1]>H[2] and H[2]>H[3] and (H<H[1] and L>L[1]))
{or two higher highs and an inside day}
or ((L[2]>L[3] and H[2]<H[3]) and H>H[1] and H[1]>H[2]))
{or an inside day and two higher highs}
then sell;

 

СТРАТЕГИЯ ДЖЕФА КУПЕРА

Николай Солабуто
Оцените автора
Николай Солабуто
Добавить комментарий